Videomøde på tværs af sektorer åbner for ny samtale om borgeren
De sundhedsprofessionelle i kommunerne og de praktiserende læger bidrager med patientens livshistorie, når de sidder med sygehuspersonalet til de tværsektorielle videomøder. Det giver en anden dialog om patientforløbet, fordi spørgsmålene kommer til at handle mere om patienten. 

Videomøde på tværs af sektorer åbner for ny samtale om borgeren Sygehus, kommune, egen læge og patient har i et forskningsprojekt holdt et fælles møde om patientens forløb. Ved at samle faglighederne kommer der et nyt syn på patienten, og kvaliteten hæves, siger forsker bag projektet.

Hr. Olsen er blevet indlagt på kardiologisk afdeling, og når han udskrives, skal der efterfølgende tages blodprøver for at følge hans behov for blodfortyndende medicin.

Problemet er bare, at på den midlertidig plads på plejecentret, hvor Hr. Olsen nu er, kan de ikke tage den nødvendige blodprøve, og hans praktiserende læge har ikke rutine i at styre den form for medicinsk behandling. Hr. Olsen bliver derfor genindlagt kort efter sin udskrivelse, fordi den rette medicindosering ikke kan præciseres.

Sådan kunne et forløb se ud, hvor kommunikationen mellem sektorerne kører standardiseret. Det prøver post doc Ditte Høgsgaard fra Region Sjælland at udfordre. I et forskningsprojekt sammen med VIVE forsker hun i, hvordan det tværsektorielle samarbejde omkring skrøbelige og sårbare multisyge patienter kan styrkes.

Håbet med møderne er at bryde med siloerne i sundhedsvæsen og i stedet få en mere cirkulær forståelse for et patientforløb

Ditte Høgsgaard, post doc, Region Sjælland

Kernen i projektet er at etablere og gennemføre et tværsektorielt og virtuelt møde – et firepartsmøde om de allermest skrøbelige og sårbare patienter, der ofte er multisyge med mange indlæggelser og genindlæggelser.

På det tværsektorielle videomøde mødes relevante medarbejdere fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus med patienten og evt. pårørende på sengestuen, mens egen læge og sundhedsprofessionelle fra Slagelse eller Sorø kommune er med på skærmen. I en halv times tid drøfter parterne herefter patientens situation, samt mål og plan for det videre forløb.

»På møderne bliver der skabt en anden form for samtale om patientforløbet, som er med udgangspunkt i patienten og de bekymringer, som parterne hver især kan have for forløbet. Håbet med møderne er at bryde med siloerne i sundhedsvæsen og i stedet få en mere cirkulær forståelse for et patientforløb,« siger Ditte Høgsgaard.

Stor erfarings- og vidensudveksling

Der har været 19 patienter med i forskningsprojektet, hvor nogle har været for syge til at deltage i projektet, og flere forløb har været aflyst grundet travlhed. Det er derfor blevet til 11 forløb med tværsektorielle samtaler, og i 10 af dem deltog patientens egen læge.

»Der er ingen, der i de efterfølgende interviews har tilkendegivet, at mødet var spild af tid. Alle har set mødet som et centralt element i at skabe et godt tværsektorielt patientforløb. Der bliver udvekslet viden om patienten, og især om hvad der kan lade sig gøre i de forskellige sektorer,« siger Ditte Høgsgaard.

Ditte Høgsgaard
Post doc Ditte Høgsgaard fra Region Sjælland håber, at de tværsektorielle videomøder kan hæve kvaliteten og sikre, at  flere patienter kan undgå at blive genindlagt.

Når faglighederne på tværs af sektorer og patienten mødes, sker der en form for forhandling om behandlingen og det efterfølgende forløb. Her har alle parter mulighed for at kunne stille de spørgsmål, som en epikrise, indlæggelsesrapport, plejeforløbsplan eller genoptræningsplan ikke nødvendigvis giver svar på – fordi situationen for denne gruppe patienter er meget kompleks.

Ditte Høgsgaard nævner et eksempel med en patient, der havde svært ved at sove. Geriatrisk afdeling gav derfor patienten sovemedicin. Da den praktiserende læge hørte om det på det tværsektorielle møde, sagde han til patienten og sygehuspersonalet, at det havde patienten prøvet før, hvor det ikke gik godt. Derfor aftalte parterne, at sygehuset skulle seponere sovemedicinen. Det resulterede i et patientsikkert forløb.

Ligeledes har en kommunal fysioterapeuter budt ind med, at en anden patient sædvanligvis bliver meget træt til træning, så derfor bør en genoptræningsplan fokusere på hjemmetræning frem for fællestræning på det kommunale sundhedscenter.

»Der er en stor erfarings- og vidensudveksling. Der bliver en tydelig og stærkere forståelse for, hvad der foregår i den anden sektor, og hvad der kan lade sig gøre. Det centrale er at lave mere patientsikre forløb, men det er næsten lige så stor en gevinst, at parterne lærer noget om hinanden, for det smitter af på, hvordan de kan håndtere andre patientforløb,« siger Ditte Høgsgaard.

Foreløbige tendenser

Hovedformålet med projektet har været at forhindre genindlæggelser.

Forskningsprojektet bygger imidlertid på for få patienter til at kunne konkludere noget, men Ditte Høgsgaard ser flere tendenser.

»De praktiserende læger har lavet flere opfølgende hjemmebesøg ved de patienter, der er blevet drøftet på møderne, end de sædvanligvis gør for denne patientgruppe. Vi ved fra anden forskning, at opfølgende hjemmebesøg giver højere kvalitet og kan være med til at forhindre genindlæggelser. Vi formoder derfor, at denne højere kvalitet er med til at styrke patientens muligheder for at være længere hjemme,« siger Ditte Høgsgaard.

Flere tværsektorielle videomøder

Generelt er der en oplevelse mellem parterne om, at de er sammen om at lave en fælles plan for patienten, og at det giver en bedre kvalitet i patientforløbet.

»Mødet styrker formentligt kvaliteten i det tværsektorielle samarbejde,« lyder det fra Ditte Høgsgaard.

Ditte Høgsgaard håber, at de foreløbige positive tendenser fra det eksplorative studie kan fortsætte i et større projekt. Hun vil gerne have mulighed for at gennemføre de tværsektorielle, virtuelle samtaler med 200-250 patienter for bedre at kunne se, hvilken forskel samtalerne gør.

Hvis det lykkes at få midler til endnu et forskningsprojekt, vil hun gerne forbedre de sundhedsfagliges kompetencer i forhold til at inddrage patienter og pårørende på møderne, for det har vist sig, at sundhedspersonalet mangler redskaber til det.

Ligeledes ønsker hun at udvikle et screeningsværktøj, der kan identificere patienter, der har behov for og gavn af tværsektorielle videomøder, og så ville være godt at undersøge i større og mere systematisk skala, hvordan samtalerne helt konkret bidrager til forbedret kvaliteten og patientsikkerhed.

Studiet er støttet af Novo Nordisk Fonden med 1. mio. kr.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.