Foto: VIVE

Hvordan kan vi styrke tværsektoriel sundhedsforskning og særligt kommunernes rolle? Vi har brug for at samle og styrke forskningen i tværsektorielle patientforløb – og det er vigtigt, at kommunerne kommer ind i forskningen på lige fod med sygehus- og praksissektorens aktører.

Flere ældre og multisyge øger presset på alle aktørerne i sundhedssystemet. Kommunerne vil mærke presset ekstra hårdt, når de ældre om få år skal have hjemmepleje og hjemmesygepleje. Samtidigt er der et udbredt ønske om at aflaste hospitalerne ved, at primærsektoren overtager opgaver. Med multisygdom følger også flere kontakter på tværs af sektorer, og derfor bliver samarbejde og kendskab på tværs helt afgørende for at skabe sammenhæng.

Men hvordan øger vi patienternes oplevelse af sammenhæng? Hvilke indsatser og organisatoriske rammer skal vi styrke for at understøtte forløb med minimal redundans, glidende overgang uden gab, hvor der er sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af sektorer, fagkulturer og organisatoriske enheder? Selvom det er et velkendt problem, så har vi behov for at samle viden om forbedringspotentialer og mulige indsatsområder.

Behov for at samle og udbygge tværsektoriel sundhedsforskning

Der findes flere forskningscentre i Danmark, som fokuserer på forskellige aspekter af tværsektorielle indsatser og forløb, men der er behov for, at vi både samler og udbygger den forskningsaktivitet, som ser på i mellemrummene – det være sig forløb, indsatsformer, patientgrupper eller snitflader i sundhedsvæsenet.

Der er et behov for, at kommunerne kommer ind i den tværsektorielle sundhedsforskning som andet og mere end blot forskningens casemateriale

Regionerne har stærke sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer rundt på hospitalerne, og her bliver der også forsket i tværsektorielle problemstillinger. Forskningen tager helt naturligt afsæt i et sygehusperspektiv, og et typisk eksempel er fokus på unødige sygehuskontakter. Tilsvarende findes stærke tværfaglige forskningsmiljøer i relation til almen praksis, der tager afsæt i praksissektorens opgaver og relation til patienterne. Disse former for fokus er væsentlige! Men hvis vi for alvor skal videre med forskningsbaserede løsninger, som kan styrke sammenhængen i sundhedsvæsenet i en tid, hvor det demografiske pres vokser. Så er vi nødt til også at definere forskningsspørgsmålene ud fra en kommunal kontekst.

Hvilke muligheder og vidensbehov ser man i kommunerne? Skal inddragelse af civilsamfund og pårørende f.eks. længere op på forskningsagendaen? Og hvordan forsøger kommunerne at bringe sundhedstilbuddene tættere på borgere?

Kommunerne skal ind i forskningen på strategisk niveau

Kommunerne har i sundhedslovens §4 allerede i dag en forpligtelse til at deltage i forskning og kvalitetsudvikling i samarbejde med regioner og statslige myndigheder. Men der er et behov for, at kommunerne kommer ind i den tværsektorielle sundhedsforskning som andet og mere end blot forskningens casemateriale. Kommunerne skal ind på et mere strategisk niveau som ligeværdige partnere med aktører fra sygehus- og praksissektor, så de både er med til at definere de problemstillinger, som forskningen skal løse og samtidig får gavn af den vidensoverførsel, som deltagelse i forskningsaktivitet også er. Dette er nødvendigt, hvis forskningen skal være med til at styrke sammenhængen i fremtidens sundhedsvæsen.

At få kommunerne med som ligeværdige partnere i den tværsektorielle sundhedsforskning vil være godt på flere fronter: Det vil styrke afprøvningen af indsatser, så vi kan blive endnu bedre til at opsamle systematiske erfaringer med de mange udviklingsprojekter, som afprøver fremskudte, udgående og tværsektorielle indsatser. Der foregår allerede meget udvikling, men der er stor fare for, at vi ikke samler erfaringerne på et systematisk grundlag. Derfor risikerer vi også, at vi ikke får udbredt de gode løsninger og luget ud i de mindre gode.

Ud over kommunerne er det også vigtigt at anerkende og inddrage professionshøjskolernes forskning på lige fod med de traditionelle forskningsaktører. Professionshøjskolerne uddanner en stor del af de sundhedsfaglige, som spiller en nøglerolle i forhold til at skabe nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Ny rapport kan vise vejen

I en ny rapport, VIVE har lavet for Region Syddanmark, har vi samlet viden om tværsektorielle forskningsaktiviteter i Danmark. VIVE kommer også med en række anbefalinger til, hvordan man kan udbygge og styrke organisering og ledelse af den tværsektorielle forskningsaktivitet. Vi ser et stort behov for at styrke denne type forskning, og vi ser et særligt behov for, at alle aktørerne bliver inddraget ligeværdigt.

Vi håber, at rapporten bliver brugt som grundlag for at udbygge forskningsmiljøer med et særligt fokus på overgange og indsatser på tværs. VIVEs rapport er udkommet parallelt med, at Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en ny strategi for forskning i det primære sundhedsvæsen. Vi håber derfor også, at vi hermed har givet et indspil til implementeringen af denne strategi.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.