Nye anbefalinger peger på mere tværgående palliativ indsats

Nye anbefalinger peger på mere tværgående palliativ indsats Alle borgere uanset diagnose og alder er medtaget i de nye anbefalinger for den palliative indsats, som Sundhedsstyrelsen har sendt i høring. Anbefalingerne sætter fokus på den basale indsats og kræver et kompetenceløft i kommunerne.

Sundhedsstyrelsen er kommet med et bud på nye anbefalinger til den palliative indsats. De er en viderebygning af anbefalingerne for den palliative indsats fra 2011, som dengang kun gjaldt kræftpatienter. De nye anbefalingerne gælder alle borgere uanset diagnose og alder.

Formålet med anbefalinger er dels at skabe lighed i adgangen til de palliative behandlingstilbud overalt i landet uanset diagnose og at løfte kvaliteten i indsatsen særligt i forhold til den basale palliative indsats.

Pallationssygeplejersker i Vordingborg Kommune Mai-Britt Angersbach Petersen har siddet med i arbejdsgruppen, der står bag anbefalingerne.

»Anbefalingerne har mest fokus på den basale indsats, hvilket er den, der ligger i kommuner og på de afdelinger, der ikke har palliativ behandling som speciale. Vi lægger op til, at der skal en højere faglighed ud i hjemmeplejen. Det sker forhold til, at vi ser, at borgere kommer tidligere hjem fra sygehusene, samtidig med, at borgerne har et ønske om at være i hjemmet og at undgå indlæggelse. Det kræver at der er nogle andre kompetencer til stede ude i hjemmeplejen end tidligere,« siger hun og uddyber:

»Kommunerne arbejder meget forskelligt med den palliative indsats. Hjemmeplejen skal med den øgede patientgruppe tage sig af flere i den basale palliative indsats, og derfor bliver de nødt til at få øgede kompetencer på området. Det er vigtigt, at der er sygeplejebistand hele døgnet for at give tryghed og forebygge uønskede indlæggelser. Basalt er der behov for personale med udvidede kompetencer indenfor palliation, så medarbejderne, føler sig trygge ude ved borgeren, og få kendskab til, hvornår de skal søge hjælp fra andre fagligheder.«

Anbefalingerne lægger op til, at det altid skal være muligt for hjemmesygeplejersken, den praktiserende læge og vagtlæge at kunne kontakte en palliative vagt hele døgnet, vedrørende borgere tilknyttet en specialiseret palliativ enhed, men som opholder sig i eget hjem.

»Det er vigtigt, at personer i den basale palliative indsats kan søge den specialviden, som de har på de specialiserede palliative enheder. Vi anbefaler dette, fordi det giver et godt tværsektorielt samarbejde og vidensdeling. Der er allerede nogle regioner, der er meget langt fremme på det område, mens andre ikke er,« siger Mai-Britt Angersbach Petersen.

Borgeren skal mere i centrum

Der er ikke noget nyt i, at kommunerne skal tage sig af patienter i den palliative indsats. Kommunerne har været vant til at varetage den terminale pleje i samarbejde med praktiserende læger. Men i kraft af at der er taget flere diagnoser ind og palliative enheder ikke får øget personale, så er sygeplejersker og læger basalt nødt til at vurdere, hvem der har brug for basal eller specialiseret indsats. Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at man griber tidligere ind med tidlige palliative samtaler med borger og pårørende.

»Man skal tidligt i forløbet sammen med patienten og de pårørende have en samtale for at finde ud af, hvad de ønsker og tænker, og hvad der vil være det optimale for dem i den sidste tid. Borgeren skal mere i centrum. Det er det vi har forsøgt, hvor vi vil skabe en rød tråd, så patienten og pårørende bedre kan følge med i, hvad der sker,« forklarer Mai-Britt Angersbach Petersen.

Tværsektorielt skema

Et af formålene med anbefalingerne er desuden at understøtte det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde og dermed sammenhængen i patientforløbet i den palliative indsats.

Det kan også ses på en af anbefalingerne under punkter monitorering og kvalitetssikring, hvor en af anbefalingerne lyder:

»Regioner og kommuner udarbejder i regi af sundhedsaftaler og praksisplaner for almen praksis et fælles skema, som kan anvendes på tværs af sektorer til systematisk at afdække patienternes palliative behov.«

Hvad sådan et skema skal indeholde, skal sektorerne på tværs i hver enkelt region finde ud af. I Region Sjælland har de en projektgruppe, der er i gang med sådan et skema, hvor borgerne selv rapporterer ind, forklarer Mai-Britt Angersbach Petersen.

»Skemaet skal køre gennem alle sektoreren, for det bedste vil være, at vi har adgang til samme informationer på tværs af sektorer. Netop sådanne skemaer er med til at sikre, at der ikke går informationer tabt på tværs af sektorovergange.«

Anbefalingerne er i høring til og med mandag den 23. oktober 2017 kl. 12.

Skriv kommentar